اخبار و مقالات
خانه اخبار و مقالات در فرم‌های اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۲۰۲۳ کشور آمریکا ردیفی مبنی بر وجود یا عدم وجود دارایی‌های دیجیتال اضافه گردید.