بیست و پنجمین سالگرد تاسیس موسسه حسابرسی هادی حساب تهران “حسابداران رسمی”