برچسب: مزایای عضویت در موسسات حسابرسی بین المللی

14

ژانویه2017
مقدمه : ورود موسسات حسابرسی خارجی از طریق شراکت با شرکای ایرانی در دهه 1340 و با حضور موسسه حسابرسی کوپرزاندلیبراند آغاز گردید و تا اوایل انقلاب با حضور چند موسسه خارجی در ایران ادامه داشت . در ایران سکان هدایت حسابرسی از سال 1350 بدست شرکت سهامی حسابرسی که ... ادامه مطلب...