برچسب: آیات خمس ، تاریخ خمس،خمس،نحوه مبنای محاسبه و وجوه اشتراک و افتراق آن با رویه های متداول در حسابداری

08

سپتامبر2021
  مقدمه بخاطر دارم زمانیکه درصدد نگارش این نوشتار بر آمده بودم ، در ابتدا صرفا نظر بر ذکر مبناء و نحوه محاسبه خمس مال ، و موارداشتراک و ناهمسویی آن با حسابداری را در ذهن می پروراندم ، لیکن در انتهاء ، به نکات ... ادامه مطلب...

06

فوریه2017