شریک و رئيس هيئت مديره
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و اروپا
كارشناس ارشد حسابداري
Keyhani@hadihesab.com

شریک ، مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و اروپا
كارشناس حسابداری
a.Keyhani@hadihesab.com

شریک ، عضو هیئت مدیره و مدیر ارشد
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
كارشناس ارشد حسابداری
sorbi@hadihesab.com

شريك و مدير ارشد
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
كارشناس ارشد حسابداری
jabbari@hadihesab.com

شریک و مدیر ارشد
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
كارشناس ارشد حسابداری
a.dadgar@hadihesab.com

مدیر IT
كارشناس نرم افزار
p.keyhani@hadihesab.com


مدیر عملیات حسابرسی داخلی
و سوپروایزر ارشد حسابرسی مالی
payam@hadihesab.com


مدیر ارشد
h.esfahanizadeh@hadihesab.com


مدیر ارشد
m.mehrabi@hadihesab.com

مدیر روابط عمومی وامور بین الملل
كارشناس ارشد زبان انگلیسی
mousavi@hadihesab.com


مدیر فنی
sh.mirzaei@hadihesab.com


مدیر فنی
f.sakhaei@hadihesab.com


سوپروایزر
a.moalem@hadihesab.com