شریک و رئيس هيئت مديره
Keyhani@hadihesab.com

شریک ، مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره
a.Keyhani@hadihesab.com

شریک ، عضو هیئت مدیره و مدیر ارشد
sorbi@hadihesab.com

شريك و مدير ارشد
jabbari@hadihesab.com


شریک و مدیر ارشد
m.mehrabi@hadihesab.com

شریک و مدیر ارشد
a.dadgar@hadihesab.com

مدیر IT
p.keyhani@hadihesab.com


مدیر عملیات حسابرسی داخلی
و سوپروایزر ارشد حسابرسی مالی
payam@hadihesab.com


مدیر فنی
h.pournazari@hadihesab.com


مدیر فنی
mn.mehrabadi@hadihesab.com

مدیر روابط عمومی وامور بین الملل
mousavi@hadihesab.com