این موسسه تا تاریخ ۲۰۱۸/۱۱/۲۸ عضو موسسه Lea Global آمریکا بوده و از تاریخ مذکور پس از انجام سه نشست و بررسی های عملیاتی از توانایی های این موسسه به عضویت کامل موسسه حسابرسی بین المللی Uhy International که از موسسات حسابرسی بین المللی و Network می باشد درآمده است . برای اطلاع بیشتر از اعضاء ، توانایی ها و ارتباطات بین المللی موسسه مذکور به سایت www.uhy.com مراجعه کنید .

444